antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đào tạo an toàn bức xạ  >>  Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9

Đào tạo an toàn bức xạ

Mô tả ngắn: Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9 tiếng Việt và Tiếng Anh

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

RADIATION SAFETY TRAINING PROGRAM FOR

RADIATION WORKERS IN INDUSTRIAL NUCLEAR CONTROL SYSTEMS (NCS), X-RAY SCANING MACHINES AND INDUSTRIAL ANALYSIS EQUIPMENTS

 

 
 
 

 


Contents

Estimated Training duration

A. Technical Contents

 

1. Introduction of ionizing radiation.

1.1 Definition of ionizing radiation;

1.2 Basic concepts related to ionizing radiation;

1.3 Radioactivity, decay constant, half-life;

1.4 Origin of ionizing radiation.

 

60 mins

2. Interaction of radiation with matter

2.1 Interaction of alpha particles with matter;

2.2 Interactions of beta particles with matter;

2.3 Interaction of gamma rays, X-rays with matter;

2.4 Interaction of neutrons with matter.

 

60 mins

3. Radiation Detection and Measurement

3.1 Quantities and units of measurement used in radiation safety: Irradiation dose; Absorbed dose; Equivalent dose; Effective dose;

3.2 Measurement of X-ray, gamma-ray, beta-ray, alpha and neutron radiation, personal irradiation dosimetry;

3.3 Practice using X-ray, gamma-ray, beta-ray and neutron radiation measurement equipment, instructions on the use of personal dosimeters.

120 mins

4. Biological effects of radiation

4.1 Mechanism of action of ionizing radiation on living organisms;

4.2 Factors affecting biological effects of radiation;

4.3 Injuries caused by radiation.

 

60 mins

5. Working principle of nuclear control system in the industry, X-ray scanning machine, analytical equipment using radiation sources and related radiation safety issues

5.1 Gauge and Logging overview

5.2 Working safely with nuclear gauges

 

60 mins

6. Protection against external irradiation Hazards

6.1 Hazards from external irradiation;

6.2 Protection against hazards caused by external irradiation.

60 mins

7. Guidelines for ensuring radiation safety for the use of nuclear control system in the industry, X-ray scanning machines, and analytical equipment using radiation sources

 

60 mins

8. Guidelines for ensuring radiation safety in transporting radioactive sources

60 mins

B. Contents of Radiation Law

 

9. System of legal regulations on radiation safety assurance

9.1 Atomic Energy Law;

9.2 Decree guiding the implementation of the Atomic Energy Law; Decree on sanctioning administrative violations in the field of atomic energy;

9.3 Related Circulars and Standards.

 

120 mins

10. Occupational and public exposure control

10.1 Occupational and public exposure control requirements;

10.2 Dose limits for radiation workers and the general public.

 

60 mins

11. Requirements for ensuring security of radioactive sources

60 mins

12. Radiation Emergency response plan

60 mins

 

 Nội dung 9

 

Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

 

CHƯƠNNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP (NCS), THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NGUỒN BỨC XẠ

 

 

 

 

 

Nội dung chương trình đào tạo

Thời lượng

 

 

 

đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Nội dung về kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

60 phút

 

1.1

Định nghĩa bức xạ ion hóa;

 

 

 

1.2

Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

 

 

 

1.3

Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

 

 

 

1.4

Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

 

 

 

 

 

 

 

2. Tương tác của bức xạ với vật chất

60 phút

 

 

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

 

 

 

2.2

Tương tác của hạt bêta với vật chất;

 

 

 

2.3

Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

 

 

 

2.4

Tương tác của hạt nơtron với vật chất.

 

 

 

 

 

 

 

3. Ghi đo bức xạ

120 phút

 

 

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ:

 

 

 

 

Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu

 

 

 

 

dụng;

 

 

 

3.2

Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và

 

 

 

 

nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

 

 

 

3.3

Thực  hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia

 

 

 

 

gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá

 

 

 

 

nhân.

 

 

 

 

 

 

 

4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

60 phút

 

4.1

Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

 

 

 

4.2

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

 

 

 

4.3

Các tổn thương do bức xạ gây ra.

 

 

 

 

 

 

 

5. Nguyên lý làm việc của thiết bị điều khiển hạt nhân trong

60 phút

 

công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng

 

 

 

nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 


 

Nội dung chương trình đào tạo

Thời lượng

 

đào tạo

 

 

 

6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

60 phút

 

6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

 

 

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.

 

 

 

 

 

7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng

60 phút

 

thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi

 

 

chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ

 

 

 

 

 

8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển

60 phút

 

nguồn phóng xạ

 

 

 

 

 

B. Nội dung về pháp luật

 

 

 

 

 

9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức

120 phút

 

xạ

 

 

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

 

 

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên

 

 

tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

 

 

năng lượng nguyên tử;

 

 

9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.

 

 

 

 

 

10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

60 phút

 

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu

 

 

xạ công chúng;

 

 

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.

 

 

 

 

 

11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

60 phút

 

 

 

 

12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

60 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blogger LinkedIn Twitter Facebook