antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đo kiểm xạ  >>  Dịch vụ đo kiểm xạ và tổ chức hỗ trợ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ

Đo kiểm xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Tên dịch vụ(Content)

Kiểm xạ, đo suất liều bức xạ, khảo sát và đánh giá an toàn bức xạ của Nguồn Cs-137

Checking  the radiation dose rate, survey and measurement of radiation safety of X ray generators;

 

- Bên B sẽ cử cán bộ có giấy phép hành nghề kiểm xạ và máy đo tia gamma đã được hiệu chuẩn tới cơ sở để đo, kiểm xạ khu vực lắp đặt và lưu trữ nguồn phóng xạ và lập báo cáo kiểm xạ theo yêu cầu của cơ sở và pháp luật Việt Nam.

Party B will assign staff who has license for radiation and measurement gamma ray machine was calibrated to Party A to make a measurement, check the radiation of installation area, save radiation source and make a report about radiation follow to party A and law in Vietnam request

 

- Số lượng điểm đo: không giới hạn;

Number of measurement points: unlimited

 

 (Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng)

(According to Circular 19/2012 / TT-BKHCN regulating occupational irradiation control, public irradiation)

 

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

Organizing grassroots radiation incident response training

- Hướng dẫn về các quy định của nhà nước về ứng phó sự cố bức xạ, các kiến thức cơ bản về ứng phó sự cố bức xạ và các nguyên tắc an toàn bức xạ cơ bản.

To guide the State's regulations on response to radiation incidents, basic knowledge on response to radiation incidents and basic rules of radiation safety.

 

- Lập bảng phân công trách nhiệm đến từng thành viên trong kế hoạch ứng phó sự cố.

Make a schedule of responsibilities to each member in the incident response plan

 

- Lập 02 kịch bản ứng phó sự cố bức xạ.

Set up two scenarios to respond to radiation incidents

 

- Tổ chức diễn tập thử và diễn tập chính thức 02 kịch bản ứng phó sự cố (01 khu vực lắp đặt và 01 khu vực lưu trữ).

Organizing sample rehearsal and formal rehearsal 02 scenarios to respond to radiation incidents (01 installation area and 01 storage area).

 

- Cung cấp các trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ diễn tập.

Provide necessary equipment and facilities for rehearsal

 

- Sử dụng nguồn phóng xạ tại cơ sở bên A để diễn tập kịch bản thất lạc nguồn phóng xạ.

Using PARTY A’s source to organizie rehearsal script lost source

 

- Lập biên bản diễn tập và các báo cáo diễn tập trình bên A ký duyệt.

Making the report of rehearsal and rehearsing reports for Party A.

 

- Giám sát và hướng dẫn các thành viên diễn tập theo kịch bản đặt ra.

Monitoring and instructing members to follow the set scenario.

Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị

Training and taking the certification of radiation safety for operators

 

- Đào tạo tại cơ sở

Training at Tungho Steel Co., Ltd

 

- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào tạo An toàn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.

To arrange trainers with radiation safety training license to carry out the training work.

 

- Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo.

Provide training profile

 

- Cuối khóa giảng tổ chức thi và cấp chứng nhận đào tạo An toàn bức xạ cơ bản theo các quy định tại thông tư 34/2014/TT-BKHCN.

At the end of the training course, we will  held an examination and  the certificate of basic radiation safety training will be provided in accordance with Circular No. 34/2014 / TT-BKHCN.

 

- Mọi cán bộ không đạt điểm trong bài kiểm tra sẽ bị loại và phải bố trí thi lại hoặc học lại.

Any staff who do not pass the test will be disqualified and re-arranged or retaken.

 
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook